Personvernerklæring (GDPR)

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Rentokil Forsikring Norge AS, og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg som kunde, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel adresse, telefonnummer og lignende. Slike opplysninger er nødvendige for at Rentokil Forsikring Norge skal kunne betjene deg som kunde.

Rentokil Forsikring Norge, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsider og i forbindelse med utførelse av jobber og oppdrag for deg som kunde.

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 1, jf. EUs personvernforordning («GDPR») artikkel. 6 nr. 1 bokstav b og bokstav c.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

2. Formål

Rentokil Forsikring Norge registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i vårt interne kunderegister. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle den avtale du har med selskapet.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er.

a) Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer en henvendelse på vår nettside, eller kontakter oss pr. e-post/telefon, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss. Slik som navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og ditt problem/utfordring med skadedyr. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester

b) Opplysninger vi får gjennom utførelse av skadedyrtjenester for deg

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker. Vi samler også inn informasjon knyttet til ditt skadedyrproblem gjennom fysiske inspeksjoner og dialog med deg som kunde. Dette dokumenteres og lagres i rapporter som inneholder en tekstbeskrivelse og i noen tilfeller bildedokumentasjon.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger om deg fra andre kilder. Vi samarbeider tett med tredjeparter (f.eks. leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

 

Det er frivillig å oppgi sine personopplysninger. Ønsker kunden å ikke oppgi noe informasjon, gis det mulighet til å sende inn en e-post eller ringe selskapet direkte. Kunden kan også møte opp til selskapets adresse og sende vanlig post til selskapet.

4. Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger vil også kunne bli utlevert til tredjeperson med det formål å oppfylle den avtale du har med selskapet. Slike underleverandører kan være takstfolk, forsikringsselskaper og andre samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Det forutsettes at behandlingen av personopplysninger er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

Overføring av personopplysninger til Rentokil Forsikring Norge sine databehandlere anses ikke som utlevering. Slik utlevering skjer under selskapets ansvar, og er basert på avtaler som sikrer at personvernet ivaretas.

5. Sletting av personopplysninger

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes så snart oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Rentokil Forsikring Norge lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, og selv om avtalen med oss evt. sies opp vil opplysninger lagres så lenge lovgivning pålegger oss å ha opplysningene lagret.

Dokumenter og annen kundekommunikasjon som for eksempel e-post, mv., vil bli lagret.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: post@nokas-skadedyr.no.

6. Innsyn i personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert vedrørende seg selv. Innsyn og informasjon kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Rentokil Forsikring Norge. Din henvendelse må inneholde navn, adresse og kundenummer/siste fakturanummer, samt være underskrevet av den som er registrert hos oss. Dersom opplysningene vi har registrert ikke er korrekte, alternativt ufullstendige, kan du kreve disse rettet.

7. Sikring av personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Ved større endringer vil vi informere om dette.

9. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

10. Kontaktinformasjon

E-post: post@nokas-skadedyr.no
Post: Rentokil Forsikring Norge AS.
Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg
Telefon: +47 33 31 00 00